ДОКУМЕНТИ

Документи за образователно-възпитателна дейност

Финансови документи

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

 ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси

Етичен кодекс

 ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 04.07.2019 г.

Правила за квалификация на персонала

Мерки за повишаване качеството на образованието

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 08.04.2019 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за приобщаващо образование

Програма за целодневно обучение

   БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 14.02.2019 г.

Годишен план за дейността на  училището

   ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 28.01.2019 г.

Училищни учебни планове

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.10.2018 г.

Политика за анализ и оценка на резултатите от обучението

Процедура за достъп до обществена информация

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията в случаи на инцидент и други критични ситуации

Стратегия за превенция на насилието

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Улуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности

Заявление за издаване на дубликати

Отчет за касово изпълнение на бюджетa за 2017 година на СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Аксаково

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

Училищен координационен съвет

Правила и процедури за противодействие на тормоз и насилие между учениците

План за работа на училищния координационен съвет за противодействие на тормоз и насилие в училище

Обобщен анализ на рузултатите от проведена анкета

Годишен доклад на УКС

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

 

БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА