Loading animation image

Седмично разписание

Учебна 2022/2023 година

Учебни смени за II срок

Учебните занятия за учениците от І, II, III, ІV, V, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас се провеждат I смяна.

Учебните занятия за учениците от VI и VII клас се провеждат II смяна.