Loading animation image

Стипендии

Видове стипендии

1. За постигнати образователни резултати.

  • Основен критерий за допускане до класиране за стипендия за постигнати  високи образователни резултати да бъде успехът на ученика, който да не е по-нисък от отличен 5.50:
  • Размер на стипендията за постигнати образователни резултати:
   • За успех Отличен 6,00 – 36,00 /тридесет и шест/ лева;
   • За успех от Отличен 5,50 до Отличен 5,99 – 23,00 /двадесет и три/ лева.
  • Период за отпускане – в началото на учебната година (15 септември) и/или в началото на втория учебен срок и да се изплащат ежемесечно за периода на учебните месеци.

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

  • Основен критерий за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането месечният доход на член от семейството, който трябва да е по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната – 20,00 /двадесет/лева;
  • Период за отпускане – в началото на учебната година (15 септември) и/или в началото на втория учебен срок и да се изплащат ежемесечно за периода на учебните месеци.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания.

  • Размер на стипендията за ученици с трайни увреждания – 20,00 /двадесет/ лева;
  • Период за отпускане – в началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. Изплаща се за периода на учебните месеци.

4. За ученици без родители или с един родител.

  • Размер на стипендията за ученици без родители или с един родител – 20,00 /двадесет/ лева;
  • Период за отпускане – в началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. Изплаща се за периода на учебните месеци.

Необходими документи

ИЗИСКВАНИЯ за получавяне на стипендия за учебната 2023/2024 година

I. Стипендия за постигнати образователни резултати /отличен успех/
Условия за получаване на стипендия:
1. Постигнат успех не по-малко от Отличен 5,50 за предходната учебна година;

Необходими документи:
1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика, родителя и класния ръководител;
2. Копие от личен картон с общ успех или копие на свидетелство за основно образование за ученици от VIII клас.

ІІ. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането /социална стипендия/
Условия за получаване на стипендия:
1. Постигнат успех не по-малко от 4,50 за предходната учебна година;
2. Доход на член от семейството: не по-висок от минималната работна заплата – 780 лв. на месец, за периода м. Март 2023 – м. Август 2023, включително.

Необходими документи:
1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика и родителя;
2. Служебна бележка за получените доходи в периода Март – Август 2023, от:
2.1. Брутни работни заплати;
2.2. Обезщетения за временна нетрудоспособност (болнични);
2.3. Пенсии, без добавката за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност;
2.4. Компенсации към всички видове плащания;
2.5. Месечни добавки и помощи за деца;
2.6. Наеми;
2.7. Присъдени издръжки;
2.8. Хонорари;
2.9. Граждански договори;
2.10. Стипендии, без получаваните от декларатора;
2.11. Доходи от търговия;
2.12. Доходи от продажба на селскостопанска продукция;
2.13. Други доходи.
3. За безработни родители :
– документ от бюрото по труда;
– лица, които не са регистрирани и не получават помощи за безработица за периода на кандидатстване и не получават доходи за положен почасов труд представят собственоръчно написана и подписана декларация, удостоверяваща тези обстоятелства.
4. За учащи братя и сестри – документ от училище или ВУЗ, в който се упоменава дали са получавали стипендии в периода м. Март – м. Септември 2023 и ако са получавали – в какъв размер.
5. При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителски права и изпълнителен лист с присъда издръжка от другия родител. В случай на повторен брак на родителя, на който са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг/съпруга или лицето, с което съжителства.
6. За получените помощи за деца и месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане се представя документ от Дирекция “Социално подпомагане”. Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя документ от Дирекция “Социално подпомагане”.
7. За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството), от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни се представя декларирация за получените доходи. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, СД, ЕООД, АД и др. задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен.
8. Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година. Представят декларация свободен текст за размера на получения доход.
9. Копие от личен картон с общ успех или копие на свидетелство за основно образование за ученици от VIII клас

ІІІ. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Условия за получаване на стипендия: Процент инвалидност 50% и над 50%

Необходими документи:
1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика и родителя;
2. Копие от решение на ТЕЛК (НЕЛК), доказващо правото за получаване на стипендия

ІV. Стипендия за ученици без родители или с един родител
Условия за получаване на стипендия: Един или двамата родители да са починали, да са лишени от родителски права или да са поставени под пълно запрещение

Необходими документи:
1. Молба-декларация по образец, подписана от ученика и родител/настойник;
2. Копие на документ, доказващ правото /акт за раждане, смъртен акт и др./ за получаване на стипендия:
a. Смъртен акт на починалия родител;
b. Документ, доказвещ лишаване от родителски прав;
c. Документ, доказващ поставянето под пълно заприщение.
3. Собственоръчно написана и подписана декларация, удостоверяваща обстоятелства за повторен брак или фактическо съпружеско съжителство с друг/а мъж/жена.
4. Копие от личен картон с общ успех или копие на свидетелство за основно образование за ученици от VIII клас
*Ученик, подал декларация с невярно съдържание се лишава от стипендия до края на обучението си.
**Ученик губи право на стипендия, когато:
– Повтаря учебната година;
– Има наказание, наложено с решение на Педагогическия съвет, за срока на наказанието;
***Ученик класиран за повече от един вид стипендия подава заявление в свободен текст коя стипендия избира да получава

* Членове на семейството на ученика са: баща, майка, непълнолетни братя и сестри и пълнолетни братя и сестри, ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 годишна възраст. В случай на повторен брак на родителя, за член на семейството се счита и втория съпруг/съпруга или лицето, с което е във фактическо съпружеско съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

Училищна комисия в състав:

Председател: Илко Илиев, ЗДАСД

Членове:

  1. Мариана Божилова, старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – математика
  2. Жасмина Христова, учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски език
  3. Петя Миланова, старши учител теоретично обучение
  4. Антоанета Иванова, учител теоретично обучение
  5. Галина Иванова, учител теоретично обучение