Loading animation image

Стипендии

Видове стипендии

1. За постигнати образователни резултати.

  • Основен критерий за допускане до класиране за стипендия за постигнати  високи образователни резултати да бъде успехът на ученика, който да не е по-нисък от отличен 5.50:
  • Размер на стипендията за постигнати образователни резултати:
   • За успех Отличен 6,00 – 50,00 /петдесет/ лева;
   • За успех от Отличен 5,50 до Отличен 5,99 – 40,00 /четиридесет/ лева.
  • Период за отпускане – в началото на учебната година (15 септември) и/или в началото на втория учебен срок и да се изплащат ежемесечно за периода на учебните месеци.

2. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

2.1. Основен критерий за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането месечният доход на член от семейството, който трябва да е по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната;

2.1.1. допълнителен критерий – успех от предходната учебна година или учебен срок – от Много добър 4,50 до Много добър 4,99;

2.1.2. допълнителен критерий – успех от предходната учебна година или учебен срок – от Много добър 5,00 до Много добър 5,49.

2.2. Размер на стипендията за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

2.2.1. по допълнителен критерий т. 2.1.1. – 32,00 /тридесет и два/лева;

2.2.2. по допълнителен критерий т. 2.1.2. – 38,00 /тридесет и осем/лева.

2.3. Период за отпускане – в началото на учебната година (15 септември) и/или в началото на втория учебен срок и да се изплащат ежемесечно за периода на учебните месеци.

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания.

  • Размер на стипендията за ученици с трайни увреждания – 30,00 /тридесет/ лева.
  • Период за отпускане – в началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. Изплаща се за периода на учебните месеци.

4. За ученици без родители или с един родител.

  • Размер на стипендията за ученици без родители или с един родител
   • За успех до Добър 4,49 – 20,00 /двадесет/ лева;
   • За успех от Много добър 4,50 до Много добър 4,99 – 22,00 /двадесет и два/ лева;
   • За успех от Много добър 5,00 до Много добър 5,49 – 26,00 /двадесет и шест/ лева.
  • Период за отпускане – в началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. Изплаща се за периода на учебните месеци.

Училищна комисия в състав:

Председател: Илко Илиев, ЗДАСД

Членове:

  1. Мариана Божилова, старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – математика
  2. Жасмина Христова, учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – английски език
  3. Петя Миланова, старши учител теоретично обучение
  4. Антоанета Иванова, учител теоретично обучение
  5. Галина Иванова, учител теоретично обучение