Loading animation image

НВО X Клас

Национално външно оценяване в X клас през учебната 2023/2024 година

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО)

 1. Съгласно заповед на министъра на образованието и науката са определени следните дати за провеждане на НВО:
  За всички ученици:
  Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа.
  Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа.
  По желание на ученика:
  Чужд език (писмен изпит) –  11.06.2024 г. от 09:00 часа.
  Чужд език (устен изпит) Компонент „ Говорене“ –  по график.
  Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 14.06.2024 г. от 09:00 до 14:30 часа.
  Моделът на НВО за X клас по предмети можете да видите на сайта на МОН.
 2. Във връзка с проверка на данните, с които ще се работи, е необходимо всеки ученик задължително да попълни формуляр.
 3. За явяването на НВО по БЕЛ и Математика не е необходимо да се подава заявление.
 4. За да се яви на изпит по желание, ученикът трябва да подаде заявление от 1 до 17 февруари 2024 г. в стаята на заместник-директорите (303) на 3 етаж в сградата на училището.
 5. За всеки от изпитите по желание се подава отделно заявление, което може да бъде получено от стая 303 етаж 3.
 6. Всяко заявление трябва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на НВО

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 07.06.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО – от 13.06. до 21.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2024 г.