Loading animation image
Message icon

Стипендии за втори срок на учебната 2022-2023 година

25 януари, 2023

Стипендии за втори срок на учебната 2022-2023 година:

  1. За постигнати образователни резултати /стипендия за отличен успех/ сумата за месечна стипендия е  от 40,00 лв. до 50,00 лв.  –  получава се за І учебен срок, от м. февруари 2023 г. до м. юни 2023 г. включително.

Стипендията се отпуска на база класиране по подадено ЗАЯВЛЕНИЕ (по образец).

За участие в класиране за стипендии за отличен успех  се допускат ученици, които са постигнали успех минимум Отличен (5,50) и нямат наложени наказания по предложение на Педагогическия съвет. 

  1. За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Сумата за месечна стипендия е  от 32,00 лв. до 38,00 лв.  –  получава се за І учебен срок, от м. февруари 2023 г. до м. юни 2023 г. включително.

Стипендията се отпуска на база класиране по подадено ЗАЯВЛЕНИЕ (по образец). Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Успех от първи срок на учебната 2022/2023 година – не по-малко от 4,50 – заверен с подписа на класния ръководител.
  2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. Август 2022 г. до м. Януари 2023 г. включително.
  3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. Август 2022 г. до м. Януари 2023 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период /м. Август 2022 г. до м. Януари 2023 г. включително /.
  4. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. Август 2022 г. до м. Януари 2023 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда представят декларация, удостоверяваща това обстоятелство. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от от м. Август 2022 г. до м. Януари 2023 г.  включително.
  5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от от м. Август 2022 г. до м. Януари 2023 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.
  6. За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от от м. Август 2022 г. до м. Януари 2023 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 780,000 лв.

ІІІ. Стипендиите се изплащат по банков път по лична банкова сметка на заявителя.

На кандидатите за стипендия ненавършили 14 години стипендията се изплаща в брой срещу ученическа карта.

ІV. Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на наказанието.

Срок за подаване на ДОКУМЕНТИ от 06.02.2023 г. до 17.02.2023 г.

Видове стипендии и критерии може да разгледате от тук.