Loading animation image
Message icon

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. АКСАКОВО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

29 август, 2022

Настоящите Училищни правила са изготвени на основание Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, издадени от МОН и са допълнение към тях. Училищните правила могат да се променят с цел търсене и прилагане на адекватни за ситуацията мерки.