Loading animation image
Message icon

Целева помощ за семействата на деца до 14-гадишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

29 август, 2022

Изисквания.

  1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск;
  2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“);
  3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради въведените ограничения:
  4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година;
  5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане;
  6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на детето
  7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради въведените ограничения;
  8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата;
  9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;

Размер на помощта:

  1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г,).
  2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).

Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5— помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 — 50 на сто.

Необходими документи:

Заявление-декларация по образец, към което се прилага:

 • документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица;
 • служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) — за трудово заетите лица;
 • декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

Полезно:

Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис. Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: ао@asp.government.bg.

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. l 66 от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са публикувани на електронната страница на АСП:

 • раздел «Социални помощи», подраздел « Документи»;
 • рубрика Коронавирус COVID-19″, Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част „Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали“, заявление под N 26.