Loading animation image
Message icon

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Европейски опит за повишаване на квалификацията

проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000118396, финансиран по линия на програма Еразъм + ,Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение.

     Средно училище „Свети Климент Охридски“ гр. Аксаково стартира процеса на подбор  на кандидати за включване в международна ученическа практика в гр. Виена, Австрия за периода 30.03.2024-14.04.2024 г.

Подаване на документи за ученическа мобилност през учебната 2023-2024 учебна година

Документи за кандидатстване:

   1. Заявление за участие – изтегляне тук
   2. Формуляр зя кандидатстване – изтегляне тук
   3. Мотивация – изтегляне тук

Краен срок за подаване на документите: 22.11.2023 г.

Информация за проекта

Участници в проекта са 10 ученици от 11 и 12 клас, спец. Електронна търговия и един преподавател.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

  • Повишаване нивото на професионалните компетенции в реална работна среда за успешен преход от обучение към пазара на труда

Създавайки условия на учениците да проведат практика в реална работна среда, искаме да им осигурим възможност да надградят знанията и уменията получени в училище с актуални методи и подходи, които са в синхрон с настоящите тенденциите в електронната и традиционната икономика.

  • Повишаване на интереса на учениците към професията и създаване на мотивация за професионално развитие

Преживяното и наученото по време на мобилността, ще постави в перспектива за учениците полагането на целенасочени усилия за развитието на професионални умения съответстващи на търсенето на пазара на труда. Очакваме, повишаването на компетенциите им, да доведе до придобиване на увереност в способностите им, която да се отрази на мотивацията им за по-активно включване в часовете и да повиши успеха им по професионална подготовка

  • Повишаване на чуждоезиковите и развиване на меките умения на учениците

Работата в мултикултурна среда ще повиши познанията на учениците по английски език. Интеграцията им в мултикултурен екип, ще разшири разбирането им за възможностите, които доброто владеенето на чужд език предлага.