Loading animation image
Message icon

Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

През учебната 2019-2020 година в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково е сформирана група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – „Дигитална работилница“.

Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения“ на учениците под формата на извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001″.
„Образование за утрешния ден““, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
В групата са включени 15 ученика от III клас.
Занятията са с продължителност 70 часа и се провеждат в училището, както и дистанционно.
Ръководител на групата е г-ца Людмила Борисова.