Loading animation image
Message icon

Проект „ТВОЯТ ЧАС“

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“

През 2016/2017 година започна участието на училището в проект BG05M2OP001-2.004-0004″Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1″, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Сформирани са 13 групи за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература, Математика и География и икономика за учениците от І до VІІ клас.
12 са групите по интереси. Обхванатите ученици в двата вида групи са над 350.

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Наименование на групата / Ръководител

 • БЕЛ 1 клас: Петя Трапова
 • БЕЛ 2 клас: Мариана Георгиева
 • БЕЛ 3 клас: Боряна Руменова
 • Чета, пиша, преразказвам: Дора Николова
 • Български език и литература 5 клас: Донка Георгиева
 • Знаещите и можещите успяват: Светла Иванова
 • Математиката лесна и интересна: Маргарита Митева
 • Математика 2 клас: Димитринка Димова
 • Математика 3 клас: Даниела Върбанова
 • Заедно можем повече: Магдалена Николаева
 • Математиката – ключ към познанието: Драгомирка Якимова
 • В света на математиката: Николина Жекова
 • Забавна география: Христо Арнаудов

 

Групи по интереси:

 • Наименование на групата / Ръководител
 • Аз чета Библията: Боряна Петрова
 • Макетиране: Христо Арнаудов
 • Многознайко: Магдалена Николаева
 • Туризъм: Наталия Борисова
 • Да опознаем България и Европа: Боряна Руменова
 • На работа, ръчички: Велислава Крумова
 • Футбол: Васил Стефанов
 • Български неделник: Маргарита Митева
 • Електротехника: Йордан Тодоров
 • Млад предприемач: Петя Миланова
 • Сръчни ръчички: Петя Трапова
 • Футболът е моята игра: Васил Стефанов