Училищен вестник - брой 34, април 2021 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска
Печат: "Корс"- Варна

СЪОБЩЕНИЯ

Отговори на задачите от НМС "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" 1. - 4. клас

-----------------------------------------------------------------

Онлайн патронен празник 25.11.2020 г.

----------------------------------------------------------------- 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

-----------------------------------------------------------------

Правила и Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

-----------------------------------------------------------------   

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 - допълнение

---------------------------------------------------------------- 

Важна информация за ученици и родителите

-----------------------------------------------------------------

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Заповед за предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

----------------------------------------------------------------

Гордостта на училището са нашите отличници и ученици, които достойно са представили и допринесли за издигането авторитета на училището, в което се обучават

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС

З А П О В Е Д  № РД-09-1773

Аксаково, 11.06.2021 год.

НА ОСНОВАНИЕ: 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищно и училищно образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕЖДАМ

Във връзка с провеждането на НВО в VII и X клас за учебната 2020/2021 г., организацията на учебните дни 15.06.2021 г. и 17.06.2021 г. да бъде, както следва:

  1. На 15.06.2021 г. няма промяна на смените и учебните часове да се провеждат с намалена продължителност.

I клас - първа смяна

1 час – 08.00 – 08.20

Голямо междучасие

2 час – 08.40 – 09.00

3 час – 09.10 – 09.30

4 час - 09.40 - 10.00
5 час - 10.10 - 10.30
6 час - 10.40 - 11.00

ЦДО I клас – втора смяна

Дезинфекция 10.30 – 11.00

10.40 – 11.00 – Организиран отдих и физическа активност

11.10 – 11.30 – Организиран отдих и физическа активност

11.40 – 12.00 – Самоподготовка

12.10 – 12.30 – Самоподготовка

Голямо междучасие

12.50 – 13.10 – Занимания по интереси

13.20 – 13.40 – Занимания по интереси

 

V, VI  и VII клас – първа смяна

1 час - 08.00 – 8.20

2 час – 08.30 – 08.50

3 час – 09.00 – 09.20

Голямо междучасие

4 час - 09.40 - 10.00
5 час - 10.10 - 10.30
6 час - 10.40 - 11.00

7 час – 11.10 – 11.30

 
ЦДО V и VI клас – втора смяна

Дезинфекция 11.30 – 12.00

12.00 – 12.20 – Организиран отдих и физическа активност

12.30 – 12.50 – Самоподготовка

13.00 – 13.20 – Самоподготовка

Голямо междучасие

13.40 – 14.00 – Самоподготовка

14.10 – 14.30 – Самоподготовка

14.40 – 15.00 – Занимания по интереси

 

ЦДО II клас – първа смяна

08.00 – 8.20 – Занимания по интереси

08.30 – 08.50 – Самоподготовка

Голямо междучасие

09.10 – 09.30 - Самоподготовка

09.40 - 10.00 – Занимания по интереси
10.10 - 10.30 – Организиран отдих и физическа активност
10.40 - 11.00 – Организиран отдих и физическа активност

 

ЦДО III и IV клас – първа смяна

08.00 – 8.20 – Занимания по интереси

08.30 – 08.50 – Самоподготовка

Голямо междучасие

09.10 – 09.30 - Самоподготовка

09.40 - 10.00 – Самоподготовка
10.10 - 10.30 – Организиран отдих и физическа активност
10.40 - 11.00 – Организиран отдих и физическа активност

 

II, III, IV клас – втора смяна

1 час - 11.30 – 11.50

2 час - 12.00 – 12.20

3 час - 12.30 – 12.50

4 час - 13.00 – 13.20

Голямо междучасие

5 час - 13.40 – 14.00

6 час - 14.10 – 14.30

7 час – 14.40 – 15.00

 

VIII, IX, X  и XI клас – втора смяна

1 час - 12.00 – 12.20

2 час - 12.30 – 12.50

3 час - 13.00 – 13.20

Голямо междучасие

4 час - 13.40 – 14.00

5 час - 14.10 – 14.30

6 час - 14.40 – 15.00

7 час – 15.10 – 15.30

 

  1. На 15.06.2021 г. храненето на учениците от ЦДО в ученическия стол да става по следното разписание:
   

Групи ЦДО

Час на хранене

Дезинфекция

Първи клас

11.20 – 11.40

11.40 – 11.50

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Не се хранят в ученическия стол. Носят храна от дома.

 

3. На 17.06.2021 г. учебните часове за класовете, за които учебните занятия не са приключили (IV, VII, VIII, IX, X и XI клас) да се провеждат втора смяна с намалена продължителност.

ЦДО IV клас – първа смяна

08.00 – 8.20 – Занимания по интереси

08.30 – 08.50 – Самоподготовка

Голямо междучасие

09.10 – 09.30 - Самоподготовка

09.40 - 10.00 – Самоподготовка
10.10 - 10.30 – Организиран отдих и физическа активност
10.40 - 11.00 – Организиран отдих и физическа активност

IV клас – втора смяна

1 час - 11.30 – 11.50

2 час - 12.00 – 12.20

3 час - 12.30 – 12.50

4 час - 13.00 – 13.20

Голямо междучасие

5 час - 13.40 – 14.00

6 час - 14.10 – 14.30

7 час – 14.40 – 15.00

 

VIII, IX, X  и XI клас – втора смяна

1 час - 12.00 – 12.20

2 час - 12.30 – 12.50

3 час - 13.00 – 13.20

Голямо междучасие

4 час - 13.40 – 14.00

5 час - 14.10 – 14.30

6 час - 14.40 – 15.00

7 час – 15.10 – 15.30

4. На 17.06.2021 г. да се променят класните стаи за следните паралелки:

Паралелка

Стая №

VIIа

403

VIIб

402

VIIв

404

X

006

XI

004

5. Ресурсните учители, психологът и логопедът да съобразят графиците за работа с учениците със СОП с горепосочения дневен режим за съотвения клас.
  1. На 15.06.2021 г. и на 17.06.2021 г. заниманията по интереси по Наредба за приобщаващото образование да се провеждат съгласно утвърдения график на групата в електронна среда с продължителност 20 минути за учениците от I до IV клас и 30 минути за учениците от V до XI клас.

Заповедта да се сведе до знанието на учениците и служителите на училището.

       Класните ръководители да предприемат мерки за уведомяване на учениците и родителите за направената промяна в организацията на учебните дни.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

МАРИЕЛА ПЕТРОВА

 Директор на СУ „Свети Климент Охридски”, гр. Аксаково