Училищен вестник - брой 34, април 2021 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска
Печат: "Корс"- Варна

СЪОБЩЕНИЯ

Отговори на задачите от НМС "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" 1. - 4. клас

-----------------------------------------------------------------

Онлайн патронен празник 25.11.2020 г.

----------------------------------------------------------------- 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

-----------------------------------------------------------------

Правила и Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

-----------------------------------------------------------------   

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 - допълнение

---------------------------------------------------------------- 

Важна информация за ученици и родителите

-----------------------------------------------------------------

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Заповед за предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

----------------------------------------------------------------

Гордостта на училището са нашите отличници и ученици, които достойно са представили и допринесли за издигането авторитета на училището, в което се обучават

СЪОБЩЕНИЕ

З А П О В Е Д
№ РД-09-1537
Аксаково, 29.04.2021 год.

  НА ОСНОВАНИЕ: чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с чл. 115а, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование

ОПРЕДЕЛЯМ

 Организация на учебния процес в училището от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., както следва:

  1. Учениците от V клас да се обучават в електронна среда от разстояние от 17.05.2021 г.  до 28.05.2021 г.
  2. Учениците от VI клас да се обучават в електронна среда от разстояние на  05.05.2021 г. и на 07.05.2021 г.
  3. Учениците от VII клас да се обучават в електронна среда от разстояние от 05.05.2021 г. до 14.05.2021 г.
  4. През всички останали дни и периоди упоменатите по-горе класове, както и всички останали класове, да се обучават присъствено.
  5. Обучението в елекронна среда от разстояние на учениците от V, VI и VII клас да се организира, както следва:

1. Обучението да се осъществява чрез електронна платформа Google G Suite.

2. Обучението да се осъществява синхронно, чрез непосредствено взаимодействие между учител и ученици по седмично разписание, утвърдено със Заповед № РД-09-812/25.01.2021 г. на директора на училището. По изключение, при технически  и др. обективни причини, обучението да се осъществява несинхронно.

3. Самоподготовката в групите за целодневна организация да се провежда под формата на консултации синхронно, а заниманията по интереси и организиран отдих и спорт – несинхронно.

4. Дейностите за допълнителна подкрепа на учениците да се осъществяват извън учебното време на съответния ученик (в обратната смяна), по график, определен за всеки ученик от ресурсния учител, логопеда и училищния психолог.

5. При провеждане на синхронно обучение да се отбелязват отсъствия на учениците, с изключение на консултациите в ЦДО. При отсъствие от час на ученик по технически причини да се пише отсъствие, което класният ръководител отбелязва в електронния дневник като отсъствие по уважителни причини след разясняване на обстоятелствата лично с родител на ученика за всеки конкретен случай. При провеждане на несинхронно обучение да се отчита активността на учениците.

6. По време на електронно обучение от разстояние да се пишат оценки.

7. Продължителността на учебния час да е 30 минути.

8. Обучението да се извършва по дневно разписание, както следва:

V - VII клас

ПОРЕДЕН ЧАС

ПЪРВА СМЯНА

ВТОРА СМЯНА ЦДО

1

7:30 – 8:00

Консултации – от 14.00 до 17.00 ч.

 

2

8:20 – 8:50

3

9:10 – 9:40

 

почивка

4

10:10 – 10:40

5

11:00 – 11:30

6

11:45 – 12:15

7

12:30 – 13:00

 

9. Класните ръководители да поддържат връзка с учениците на електронно обучение и родителите им чрез различни комуникационни средства – телефон, социални мрежи, електронен дневник с цел осигуряване на пълноценното провеждане на учебния процес в електронна среда от разстояние.

10. Училищният психолог да осъществява дейности за обща подкрепа на учениците с цел мотивиране и осигуряване на психологическа подкрепа чрез различни комуникационни средства – телефон, социални мрежи, електронен дневник.

11. Педагогическите специалисти да провеждат учебните часове от дома, а при невъзможност поради изпълнение на преподавателска норма в други класове, изпълнение на възложени длъжностни задължения (дежурство, квесторство и др.), технически и други причини – от училището.

VI. Всички извънкласни дейности на учениците от V до XII клас да се осъществяват в електронна среда.

  1. Заниманията по интереси по Наредба за приобщаващото образование да се провеждат съгласно утвърдения график на групата с продължителност 30 минути.

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическите специалисти и учениците за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува в сайта на училището.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществяват:

Таня Савова – заместник-директор, учебна дейност;

Галина Колева – заместник-директор, учебна дейност;

Мариела Петрова – директор.

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА

 Директор на СУ „Свети Климент Охридски”, гр. Аксаково