Училищен вестник - брой 34, април 2021 г.
Редакторски екип: Деана Митева, Гинка Чанкова, Светозара Карачевийска
Печат: "Корс"- Варна

СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЯ

Училищни правила в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Аксаково в условията на COVID--19

-----------------------------------------------------------------

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

-----------------------------------------------------------------

Онлайн патронен празник 25.11.2020 г.

----------------------------------------------------------------- 

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

-----------------------------------------------------------------   

Регистрация в електронния дневник АдминПлюс

-----------------------------------------------------------------

Важно за родителите: здравна информация

----------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д
№ РД-09-199
Аксаково, 20.10.2021 год.

НА ОСНОВАНИЕ: чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с чл. 115а, ал. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕЖДАМ

  1. За периода от 21.10.2021 г. до 27.10.2021 г. вкл. обучението на учениците от III, V, VI и VII клас да се осъществява в електронна среда от разстояние, а на останалите класове  - присъствено.
  2. За периода от 28.10.2021 г. до 03.11.2021 г. вкл. обучението на учениците от I, II, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас да се осъществява в електронна среда от разстояние, а на останалите класове - присъствено.
  3. Обучението на учениците от I до XII клас, в т. I и т.II от настоящата заповед периоди да се организира в електронна среда от разстояние, както следва:

1. Обучението да се осъществява чрез електронна платформа Google Workspace.
2. Обучението да се осъществява синхронно, чрез непосредствено взаимодействие между учител и ученици по утвърденото седмично разписание за първи учебен срок. По изключение, при технически  и др. обективни причини, обучението да се осъществява несинхронно.
3. Самоподготовката в групата за целодневна организация да се провежда под формата на консултации синхронно, а заниманията по интереси и организиран отдих и спорт - несинхронно.
4. Дейностите за допълнителна подкрепа на учениците да се осъществяват извън учебното време на съответния ученик (в обратната смяна), по график, определен за всяки ученик от ресурсния учител, логопеда и училищния психолог.
5. При провеждане на синхронно обучение да се отбелязват отсъствия на учениците, с изключение на консултациите в ЦДО. При отсъствие от час на ученик по технически причини да се пише отсъствие, което класният ръководител отбелязва в електронния дневник като отсъствие по уважителни причини след разясняване на обстоятелствата лично с родител на ученика за всеки конкретен случай. При провеждане на несинхронно обучение да се отчита активността на учениците.
6. По време на електронно обучение от разстояние да се пишат оценки.
7. Продължителността на учебния час да е 20 минути за учениците от I до IV клас, 30 минути за учениците от V до VII клас и 35 минути за учениците от VIII до XII клас.
9. Обучението да се извършва по дневно разписание без промяна на смяната, както следва:

I, II и III клас - първа смяна

ПОРЕДЕН ЧАС

ПЪРВА СМЯНА

ВТОРА СМЯНА
ЦДО

1

8:30 - 8:50

Консултации за учениците от I и II клас - от 13.00 до 15.00 ч.

Консултации за учениците от III - от 13.00 до 15.30 ч.

2

9:00 - 9:20

3

9:30 - 9:50

 

почивка

4

10:20 - 10:40

5

10:50 - 11:10

6

11:20 - 11:40

IV клас - втора смяна

ПОРЕДЕН ЧАС

ВТОРА СМЯНА

ПЪРВА СМЯНА
ЦДО

1

13:30 - 13:50

Консултации за учениците от IV клас - от 9.00 до 11.30 ч.

2

14:00 - 14:20

3

14:30 - 14:50

 

почивка

4

15:20 - 15:40

5

15:50 - 16:10

6

16:20 - 16:40

 

VI и VII клас - първа смяна

ПОРЕДЕН ЧАС

ПЪРВА СМЯНА

ВТОРА СМЯНА
ЦДО

1

7:30 - 8:00

Консултации за учениците от VI клас- от 14.00 до 17.00 ч.

2

8:20 - 8:50

3

9:10 - 9:40

 

почивка

4

10:10 - 10:40

5

11:00 - 11:30

6

11:45 - 12:15

7

12:30 - 13:00

V клас - втора смяна

ПОРЕДЕН ЧАС

ВТОРА СМЯНА

ПЪРВА СМЯНА
ЦДО

1

13:40 - 14:10

Консултации за учениците от V клас - от 9.00 до 12.00 ч.

2

14:30 - 15:00

3

15:20 - 15:50

 

почивка

4

16:20 - 16:50

5

17:10 - 17:40

6

17:55 - 18:25

7

18:40 - 19:10

VIII - XII клас - втора смяна

ПОРЕДЕН ЧАС

ВТОРА СМЯНА

1

13:40 - 14:15

2

14:30 - 15:05

3

15:20 - 15:55

 

почивка

4

16:20 - 16:55

5

17:10 - 17:45

6

17:55 - 18:30

7

18:40 - 19:15

 

10. Часовете за спортни дейности във II и III клас да се провеждат несинхронно.
11. Класните ръководители да поддържат връзка с учениците на електронно обучение и родителите им чрез различни комуникационни средства - телефон, социални мрежи, електронен дневник с цел осигуряване на пълноценното провеждане на учебния процес в електронна среда от разстояние.
12. Училищният психолог да осъществява дейности за обща подкрепа на учениците с цел мотивиране и осигуряване на психологическа подкрепа чрез различни комуникационни средства - телефон, социални мрежи, електронен дневник.
13. Педагогическите специалисти да провеждат учебните часове от училище или от дома, в зависимост от заетостта им.
14. За периода от 21.10.2021 г. до 03.11.2021 г. вкл. всички извънкласни дейности на учениците от I до XII клас да се осъществяват в електронна среда. Заниманията по интереси по Наредба за приобщаващото образование и по проекти да се провеждат съгласно утвърдения график на групата с продължителност 20 минути за учениците от I до IV клас и 30 минути за учениците от V до XII клас.
15. Изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение да се провеждат съгласно утвърдения график.
Заповедта да се сведе до знанието на педагогическите специалисти и учениците за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува в сайта на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществяват:
Галина Колева - заместник-директор, учебна дейност;
Мариела Петрова - директор.

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА
 Директор на СУ "Свети Климент Охридски", гр. Аксаково

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Уважаеми родители,
Напомняме Ви, че в началото на учебната 2021/2022 г. задължително трябва да представите на класния ръководител здравно-профилактична карта на детето си.
Здравно-профилактичната карта се издава от личния лекар.
Срокът да направите това е от 15.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Благодарим предварително.
От ръководството на СУ " Св. Климент Охридски" гр. Аксаково

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Средно училище "Свети Климент Охридски" в гр. Аксаково наследява вековна просветна традиция от основаването си през 1886 година.
 През 2016 година училището чества 130-годишен юбилей.
 В него се обучават ученици от I до XII клас. Училището разполага с три съвременни компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, два физкултурни салона, библиотека с 8500 тома литература, безплатен транспорт за пътуващите ученици, лекарски кабинет и локално парно отопление. Кухнята и столовата осигуряват здравословно хранене на учениците.
 Преподавателският състав е от висококвалифицирани и отговорни специалисти. Обучението се осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания.
 Поставя се акцент на чуждо-езиковото обучение. Учениците имат възможност да избират СИП/ЗИП според своите интереси.
 В гимназиален етап училището предлага професионално образование в направление "Стопанско управление и администрация".
 Дава се възможност на учениците да участват в два състава за народни танци, клуб "Айкидо", клуб по спортни танци, клуб по баскетбол, клуб по радиоелектроника и др.

Изберете нашето училище и ще получите качествено европейско образование!

Национална телефонна линия за деца 116 111
Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца.