ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

През 2016/2017 година започна участието на училището в проект BG05M2OP001-2.004-0004"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Сформирани са 13 групи за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература, Математика и География и икономика за учениците от І до VІІ клас.
12 са групите по интереси. Обхванатите ученици в двата вида групи са над 350.

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

Наименование на групата

Ръководител

БЕЛ 1 клас

Петя
Трапова

БЕЛ 2 клас

Мариана Георгиева

БЕЛ 3 клас

Боряна Руменова

Чета, пиша, преразказвам

Дора
Николова

Български език и литература 5 клас

Донка Георгиева

Знаещите и можещите успяват

Светла Иванова

Математиката лесна и интересна

Маргарита Митева

Математика 2 клас

Димитринка Димова

Математика 3 клас

Даниела Върбанова

Заедно можем повече

Магдалена Николаева

Математиката – ключ към познанието

Драгомирка Якимова

В света на математиката

Николина Жекова

Забавна география

Христо Арнаудов

Групи по интереси:

Наименование на групата

Ръководител

Аз чета Библията

Боряна Петрова

Макетиране

Христо Арнаудов

Многознайко

Магдалена Николаева

Туризъм

Наталия Борисова

Да опознаем България и Европа

Боряна Руменова

На работа, ръчички

Велислава Крумова

Футбол

Васил Стефанов

Български неделник

Маргарита Митева

Електротехника

Йордан Тодоров

Млад предприемач

Петя
Миланова

Сръчни ръчички

Петя
Трапова

Футболът е моята игра

Васил Стефанов