ДОКУМЕНТИ

Документи за образователно-възпитателна дейност

Финансови документи

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 03.07.2020 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси

Етичен кодекс

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 23.04.2020 г.

Правила за квалификация на персонала

Мерки за повишаване качеството на образованието

 БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 06.03.2020 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за приобщаващо образование

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

 

   ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Баланск към 31.12.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджетa за 2019 година

Дата на публикуване: 23.01.2020 г.

 

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

 ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

Годишен план за дейността на  училището

Училищни учебни планове

 ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 04.07.2019 г.

Политика за анализ и оценка на резултатите от обучението

Процедура за достъп до обществена информация

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 08.04.2019 г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията в случаи на инцидент и други критични ситуации

Стратегия за превенция на насилието

   БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 14.02.2019 г.

Улуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности

Заявление за издаване на дубликати

  ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 28.01.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.10.2018 г.

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Училищен координационен съвет

Правила и процедури за противодействие на тормоз и насилие между учениците

План за работа на училищния координационен съвет за противодействие на тормоз и насилие в училище

Обобщен анализ на рузултатите от проведена анкета

Годишен доклад на УКС

Отчет за касово изпълнение на бюджетa за 2017 година на СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Аксаково

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА