ДОКУМЕНТИ

Документи за образователно-възпитателна дейност

Финансови документи

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

Форми на обучение за учебната 2020/2021 година

 

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2022 ГОДИНА

Дата на публикуване: 15.04.2022 г.

 

БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

Дата на публикуване: 14.04.2022 г

 

Правилник за вътрешния трудов ред

Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси

Вътрешни правила за защита на личните данни

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: 04.02.2022 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: 08.10.2021 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: 07.07.2021 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.04.2021 г.

 

 БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Дата на публикуване: 07.04.2021 г.

Правила за квалификация на персонала

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 29.01.2021 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 07.10.2020 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 03.07.2020 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 23.04.2020 г.

Протокол за определяне на вида, размера и периода за получаване на стипендия от учениците от гимназиален етап за учебната 2020-2021 г.

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

 БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 06.03.2020 г.

Годишен план за дейността на  училището

Училищни учебни планове

 

   ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Баланск към 31.12.2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджетa за 2019 година

Дата на публикуване: 23.01.2020 г.

 

Политика за анализ и оценка на резултатите от обучението

Процедура за достъп до обществена информация

 ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Практически насоки за действията в случаи на инцидент и други критични ситуации

Стратегия за превенция на насилието

 ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 04.07.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 08.04.2019 г.

   БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 14.02.2019 г.

Улуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности

Заявление за издаване на дубликати

  ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 28.01.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.10.2018 г.

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Училищен координационен съвет

Eдинни училищни правила за противодействие на тормоза и насилието между учениците

План за работа на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

Обобщен анализ на рузултатите от проведена анкета

Годишен доклад на УКС

Отчет за касово изпълнение на бюджетa за 2017 година на СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Аксаково

ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО НА 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА